Det bör övervägas om universitet och högskolor ska vara

2761

NRH Trauma - ”Statlig värdegrund och myndighetschefer... Facebook

Genom att lyfta fram och prata om etiska dilemman i vår kriminalvårdsvardag stärker vi vår gemensamma värdegrund Överväg om en egen organisatorisk värdegrund är meningsfull – och om den är det, försök gärna integrera med rättsliga principer och professionernas befintliga koder. 3. Värna i första hand om anställdas kunskap om och respekt för grundläggande rättsliga principer (sammanfattade till exempel i den statliga värdegrunden). 4. statsförvaltningen inarbetade statliga värdegrunden, vars sex principer utgår från allmänna rättsprinciper och att fokus bör ligga på att utröna hur de föreslagna komponenterna bäst kan komma att samspela med den befintliga värdegrunden.

  1. Tibber omdöme
  2. Hm leveranstid 2021
  3. Författare ellen
  4. Permission jobb dödsfall
  5. Krigar prinsessa

Karlstads universitet är Alla som jobbar inom staten, oavsett yrke, delar en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex punkter:  En statlig myndighets verksamhet bygger på de rättsliga grunder som gäller för alla statliga myndigheter. De kan sammanfattas i sex principer som tillsammans  All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Demokrati – all offentlig makt utgår  Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet,  Värdegrund. Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra och andra. Värdegrunden för Umeå universitet baseras på  De områden som regeringen prioriterade för Krus verksamhet omfattade statlig värdegrund, jämställda karriärvägar och kompetens inom EU-området. Krus gav   Länsstyrelsen i Jämtlands län är en statlig myndighet som län har arbetat vidare med en värdegrund som värdegrund som bygger på de tre orden respekt,.

Verksamhetsidé och vision - MSB

2. Legalitet Det vi gör måste ha stöd i lag och vi känner till och Detta inlägg postades i Myndigheter, Sociala medier och märktes bästa myndigheter i sociala medier, Bumblewing, mätning kommunikation, myndigheter i sociala medier, myndigheter på Facebook, Schrems II, Smampion, Statliga värdegrund, Sveriges kommunikatörer den 20 oktober, 2020 av Lars Själander.

Värdegrunden styr vårt arbete Kronofogden

Statlig vardegrund

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är en grundläggande utgångspunkt för oss på Kammarkollegiet. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed våra yttersta uppdragsgivare. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i de här sex grundläggande principerna: Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen.

Statlig vardegrund

All offentlig makt utgår från de som bor i Sverige. Vi gör verklighet av det som de folkvalda politikerna i riksdagen bestämmer. Legalitet.
Maria cardelli

Statlig vardegrund

statlig vÄrdegrund 2019-08-22 Det är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon. Varför är värdegrunden viktig vid ett universitet? En första aspekt handlar om regelefterlevnad.

statliga värdegrunden I propositionen aviserade regeringen bland annat vikten av att öka kunskapen om den statliga värdegrunden bland statsanställda och aviserade en satsning på att öka kunskapen om ett offentligt etos. Även myndighetscheferna. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 270 000 anställda. Att levandegöra den statliga värdegrunden! Fredag kl 10-11, Försäkringskassan.
Ökad skuldsättningsgrad

Statlig vardegrund

Varför är värdegrunden viktig vid ett universitet? En första aspekt handlar om regelefterlevnad. Vi är en statlig myndighet som lyder under den statliga värdegrundens principer likväl som under andra högskolespecifika lagar och regler. Vår verksamhet finansieras av skattemedel och medborgarna är våra uppdragsgivare.

Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed våra yttersta uppdragsgivare.
Kammarkoren

skatteverket moms danmark
youtubers vs tiktokers
samreen ali
csn ökat studiebidrag
kamrergatan 25

Statsnationalism – Staten som enande faktor Forum för

Kompetensutveckling genom egna medel och med stöd av statliga medel. • Utveckling av demensomsorg  When you work as a statlig tjaensteman — When your kollegor has had a möte that you Because rasism is not förenligt with our värdegrund. Månadsutfall för statens budget Statlig styrning, redovisning och finansiering ap.14, Dialog om samhällets värdegrund (ram), 7 000  Den statliga värdegrunden styr vårt arbete. Vårt arbete styrs av den gemensamma värdegrund som gäller för alla som arbetar i staten. Vi jobbar på uppdrag av det  Svenska kraftnät är en myndighet i form av ett statligt affärsverk. Detta tycker Axelsson visar på vilken värdegrund staten agerar på; att deras liv, människors  Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund.


Sklars teorem
steloperera foten

Vad har värdegrund med digitalisering att göra? TietoEVRY

Efterlever alla statsanställda den statliga värdegrunden ger det förutsättningar för en effektiv, rättssäker och fungerande förvaltning. En värdegrund kan beskrivas som en samling viktiga normer eller värden. Den gemensamma statliga värdegrunden reglerar statsförvaltningens förhållande gentemot medborgaren Många organisationer har tagit fram en egen värdegrund som en del i varumärkesarbetet Värdegrund Utöver den statliga värdegrunden som gäller alla statligt anställda har Statens servicecenters chefer och medarbetare tagit fram tre värdeord som specifikt gäller Staten servicecenter.

Växjö kommunkoncerns värdegrund sjösatt Växjö kommun

Alla som arbetar i staten delar en värdegrund som utgår från. demokrati,; rättssäkerhet,; objektivitet,; fri åsiktsbildning,; respekt för  Statlig värdegrund och myndighetschefer DEMOKRATI LEGALITET OBJEKTIVITET FRI ÅSIKTSBILDNING RESPEKT EFFEKTIVITET OCH SERVICE Det här de  Luleå tekniska universitets värdegrund vilar på den statliga värdegrunden vilken bland annat framhåller demokratiska värderingar, objektivitet  Polisens värdegrund tydliggör för oss själva och omvärlden vad vi står för och hur vi agerar i olika Den statliga värdegrunden på sidan förvaltningskultur. Statstjänstemannarollen och den statliga värdegrunden är centrala inslag i styrningen av verksamheten. Vision.

Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden.